5. FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER PÅ GIDEONSKOLEN

M
aj/juni 2012
 

SKRIFTLIGE PRØVER:
 
Prøvetidspunkter:
 
Onsdag, 2. maj 2012 kl. 09:00 - 10:00: Matematiske færdigheder (FSA)
Onsdag, 2. maj 2012 kl. 10:00 - 13:00: Matematisk problemløsning (FSA)
Torsdag, 3. maj 2012 kl. 09:00 - 10:00: Dansk, retskrivning (FSA)
Torsdag, 3. maj 2012 kl. 10:00 - 10:30: Dansk, læsning (FSA)
Mandag, 7. maj 2012 kl. 09:00 - 12:30: Dansk, skriftlig fremstilling (FSA)
Tirsdag, 15. maj 2012 kl. 09:00 - 10:00 Geografi - Internetprøve (FSA)(prøven varer 30 minutter); Alternativ: Geografi - papirprøve senere på dagen. (FSA)


MUNDTLIGE PRØVER:

Prøvetidspunkter:

Onsdag,  6. juni 2012 kl. 08:30 : Dansk
Tirsdag, 12. juni 2012 kl. 08:30 : Engelsk
Torsdag, 21. juni 2012 kl. 08:00 : Fysik
Mandag, 25. juni 2012 kl. 08:30 : Kristendom

Det præcise tidspunkt for den enkelte elev afgøres af faglæreren og kontaktlæreren.


Anvendelse af hjælpemidler:


DANSK:

Retskrivning og læsning: Der må anvendes trykte og elektroniske ordbøger (herunder on-line ordbøger) i overensstemmelse med gældende retskrivning, som det er fastsat af Dansk Sprognævn.
Skriftlig fremstilling: Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol og elektroniske ordbøger, on-line ordbøger eller trykte ordbøger.
Mundtlig del: I forberedelsestiden må benyttes ordbøger og egne optegnelser *). Man
må lave notater, som kan medbringes ved eksaminationen.

*) Optegnelser betyder: Egne notater og optegnelser fra det daglige arbejde, herunder notater udleveret af læreren i faget. Disse må gerne være renskrevet.


MATEMATIK:

Færdighedsdelen: Der må benyttes skrive- og tegneredskaber, f.eks. Passer, lineal vinkelmåler mv. Der må ikke benyttes elektroniske hjælpemidler.
Problemløsningsdelen: Der må benyttes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning (det gælder også computerprogrammer) samt formel- og tabelsamling. Eleverne kan medbringe noter på USB stik eller lignende.


FYSIK/KEMI:

Mundtlig del: Alle hjælpemidler må benyttes.
 

BIOLOGI/GEOGRAFI:

Skriftlig prøve: Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler. Det er dog tilladt at medbringe blyanter og papir til notater under prøven.
 

ENGELSK: (FSA)

Skriftlig prøve: Lytte- og læsefærdighed: ingen hjælpemidler. Sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling: elektroniske og trykte ordbøger og grammatiske oversigter, computerens stave- og grammatikkontrol.
Mundtlig prøve:
Der er ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.


TYSK: (FSA)

Skriftlig prøve: Lytte- og læsefærdighed: ingen hjælpemidler. Sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling: elektroniske og trykte ordbøger og grammatiske oversigter, computerens stave- og grammatikkontrol.
Mundtlig prøve: Der er ingen forberedelse. Eleven medbringer sin disposition til prøven.


HISTORIE, SAMFUNDSFAG, KRISTENDOMSKUNDSKAB: (FSA)

Mundtlig prøve: Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker og egne optegnelser*) samt tage notater til brug for eksaminationen.

*) Optegnelser betyder: Egne notater og optegnelser fra det daglige arbejde, herunder notater udleveret af læreren i faget. Disse må gerne være renskrevet.

 

Deltagelse i prøverne:

Eleverne skal møde senest 15 minutter før det aktuelle tidspunkt for prøven.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Hvis man kommer for sent: En elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes som udeblevet, og vedkommende har ikke krav på at deltage i prøven.

Skolens leder kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis skolens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed.

Prøvetiden forlænges ikke. Skolens leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, hvis skolens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at komme til prøve på et senere tidspunkt.

 

Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde:

Såfremt en elev er syg på prøvedagen (dokumenteret syg) eller fraværende af andre uforskyldte grunde, vil den pågældende blive tilbudt deltagelse i sygeprøve.

Sygeprøve - for den skriftlige del - finder sted i december/januar 2012/13. - De mundtlige prøver søges gennemført inden for den ordinære prøvetermin maj/juni 2012.

 

Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp

En elev, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden elev uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises fra den pågældende prøve.

En elev, der under prøveforløbet overtræder ordens- og prøvereglerne, kan af skolens leder bortvises fra prøven.

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til skolens leder. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eleven fra den pågældende prøve.

Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eleven kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes i den efterfølgende termin: december-januar.

 

Hvordan du skal forholde dig før og under prøverne:

 • Du skal møde senest 15 min. før prøven.
 • Du skal selv have skriveredskaber med til prøven.
 • Bortset fra de tilladte hjælpemidler (se overfor) må du IKKE tage bøger, papir eller optegnelser af nogen art, mapper o.l. med ind i prøvelokalet.
 • Du skal skrive dit navn, prøvens art og klasse på forsiden af alt det papir, du får udleveret.
 • Det udleverede papir skal under hele prøven ligge fladt på bordet.
 • I den tid prøven varer, må opgavesættene ikke komme uden for prøvelokalet.
 • Under prøven må du IKKE på nogen måde henvende dig til andre elever.
 • Hvis du har brug for at komme i kontakt med en af de tilsynsførende under prøven, skal du på en stilfærdig måde give tegn til dette (ræk hånden i vejret).
 • Ved prøven må du forlade prøvelokalet, når du er færdig med prøven, dog ikke hvis du er færdig 15 min. eller mindre før prøvens afslutningstidspunkt. Så skal du blive siddende, til prøven er færdig.
 • Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, f.eks. for at gå på toilettet, skal det ske under ledsagelse af en af de tilsynsførende. Kun én elev ad gangen må forlade prøvelokalet, bortset fra sygdomstilfælde.
 • Ved 3-4-timers prøverne vil de tilsynsførende meddele, hvornår der er 1 time, ½ time og 10 min. tilbage af prøvetiden. Tilsvarende gælder i tilpasset form de korte prøver.
 • Prøven skal sluttes på det fastsatte tidspunkt.
 • Alle opgavebesvarelser kan afleveres med blyant. Skriftlig fremstilling skal skrives ind med holdbar skrift eller på computer.
 • Inden du afleverer din opgavebesvarelser, skal den tilsynshavende og du kontrollere, at alt relevant materiale er afleveret.
 • Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer disse ark, og det samlede antal ark angives på hvert ark. Eleven underskriver sin besvarelse på forsiden.
 • Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det i felterne anførte, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Ikke afleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, til prøven er afsluttet.  


Hvad gør du, hvis du vil klage over folkeskolens afsluttende prøver?

For klager i forbindelse med folkeskolens afsluttende prøver gælder folkeskolelovens §§ 51, stk. 1 og 2.


Opdateret: 15-03-2013 13:15